മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ലസ്തകം Edit
    വില്ലിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗം
    middle part of the bow


Entries from Datuk Database

ലസ്തകം(നാമം):: വില്ലിന്‍റെ മധ്യഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ estuary, അഭിഹ്വരം, ആമശൂലം, അക്രമിക, ഉടന്തടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean