മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ലജ്ജാവതി Edit
    ലജ്ജാശീല
    bashful woman


Entries from Datuk Database

ലജ്ജാവതി(നാമം):: ലജ്ജാശീല, ലജ്ജയുള്ളവള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ extirpator, papacy, അഭിസംശ്രയം, ആയാത, ആസ്വാപക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean