മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രൂപത Edit
    മെത്രാന്റെ അധികാരപരിധി
    diocese


രൂപത
    see


Entries from Datuk Database

രൂപത(നാ. ക്രിസ്തു.):: മെത്രാന്‍റെ അധികാരപരിധി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിയാസ്യന്‍, വാമ്യം, മികുതി, അറുപ്പുകാരന്‍, അനാഹത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean