മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രുതം Edit
    പക്ഷിയുടെ കൂജനം, കരച്ചില്‍
    sound of birds, crying


Entries from Datuk Database

രുതം(നാമം):: പക്ഷിയുടെ കൂജനം
രുതം(നാമം):: കരച്ചില്‍
രുതം(നാമം):: ശബ്ദം
രുതം(നാമം):: ഗര്‍ജനം
രുതം(നാമം):: ഉറക്കെയുള്ള വിളി
രുതം(നാമം):: പാട്ട്, മൂളല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prance, പ്രതിഹാരികന്‍, ചോമ്പേറി, പാളയെടുക്കുക, പിശംഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean