മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രുക Edit
    ദാനശീലമുള്ള
    liberal mined


രുക് Edit
    രോഗം, വേദന
    illness, pain


Entries from Datuk Database

രുക(വിശേഷണം):: ദാനശീലമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cow, disillusion, indeterminable, query, അഞ്ജലിപുടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean