മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രാസഭം Edit
    രാസഭന്‍


രാസഭം
(പര്യായം) കഴുത


Entries from Datuk Database

രാസഭം(നാമം):: കഴുത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ roborant, splenetic, അസ്വീകാര്യ, ഇച, പച്ചപ്പയര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean