മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രാദ്ധ Edit
    സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട
    made happy


Entries from Datuk Database

രാദ്ധ(വിശേഷണം):: സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട
രാദ്ധ(വിശേഷണം):: തൃപ്തിവരുത്തിയ
രാദ്ധ(വിശേഷണം):: നിര്‍വഹിക്കപ്പെട്ട, അവികലമാക്കപ്പെട്ട
രാദ്ധ(വിശേഷണം):: വിജയിയായ
രാദ്ധ(വിശേഷണം):: ഭാഗ്യമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effuse, plasm, quasi, അദ്വൈതവാദി, ഇതരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean