മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രാജക Edit
    രാജാവുള്ള
    having a king


Entries from Datuk Database

രാജക(വിശേഷണം):: രാജിക്കുന്ന, പ്രകാശം പരത്തുന്ന, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
രാജക(വിശേഷണം):: രാജാവുള്ള, ഭരിക്കപ്പെടുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ instead, catalyticagent jemldbjkx, മണ്‍കാവി, അക്ഷിയുഗളം, അകഥിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean