മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രാക്ഷസം Edit
    രാക്ഷസീയമായ, രാക്ഷസവിവാഹം
    demoniacal, a kind of marriage system, in which the relatives of bride are defeated and the bride is carried, off by force and married


Entries from Datuk Database

രാക്ഷസം(നാമം):: എട്ടുതരം വിവാഹങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, രാക്ഷസോദ്വാഹം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ meliorate, യാഥാതഥ്യം, മുലത്തടം, മധുജ, കൂറ്റ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean