മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രസോത്തമം Edit
    പാല്‍, രസം
    milk, mercury


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംസശോഷം, ആരുയിര്‍, പൊളിയുക, കൊത്ത, ലൈംഗിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean