മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രസായനഫല Edit
    കടുക്ക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circulate, cuss, വിളാവുക, മാതു, അടിനിരപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean