മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രസാ Edit
    നാവ്, ഭൂമി
    tongue, earth


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ genial, vicarious, അനംഗാരി, ഇല്ല, രസീത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean