മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രമിപ്പിക്കുക Edit
    ആനന്ദിപ്പിക്കുക
    give delight


Entries from Datuk Database

രമിപ്പിക്കുക(ക്രിയ):: ആനന്ദിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടക്കോല്, ഇറങ്ല്ല്, മുര്‍മ്മുരന്‍, പ്രത്യക്ഷ, പരിമോഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean