മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രത്നഖചിത Edit
    രത്നം പതിച്ച
    studded with gems


Entries from Datuk Database

രത്നഖചിത(വിശേഷണം):: രത്നം പതിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ animated, convene, ആഞ്ഞാല്‍, ബ്രഹ്മചാരികെ, ബിവ്വോകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean