മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രജക Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    വെളുത്തേടത്തി.
    Washer woman.
Base: Sanskrit
(പുല്ലിംഗം) രജകൻ


രജക
(എതിര്‍ലിംഗം) രജകന്‍


Entries from Datuk Database

രജക(നാമം):: വെളുത്തേടത്തി, രജകസ്‌ത്രീ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടയെ, അക്ഷതൈലം, അല്ലല്ലി, അനുചക്രന്‍, ആണ്ടിയൂട്ട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean