മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യൗവതം Edit
നാമം
    യുവതികളുടെ സമൂഹം, യുവതികളെ സംബന്ധിച്ചത്.
    A group of young woman.


Entries from Datuk Database

യൗവതം(നാമം):: യുവതികളുടെ സമൂഹം
യൗവതം(നാമം):: യുവതികളെ സംബന്ധിച്ചത്
യൗവതം(നാമം):: യുവതിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bio, delitescence, illegible, അളകാനാഥന്‍, ചതുരംഗപ്പലക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean