മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യൗനം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വിവാഹം, യോനിസംബന്ധം.
    Marriage.


Entries from Datuk Database

യൗനം(നാമം):: വിവാഹം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dog days, അകല്ക്ക, ഇറാന്‍ചെല്ലുക, മുനിപുംഗവന്‍, അവിഭാജ്യസംഖ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean