മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യോഗാര്‍ത്ഥം Edit
വ്യാകരണം
    ധാത്വര്‍ത്ഥം.
    Etymology.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wend, അയാനിതം, മലക്കുക, അമ്പാടി, ഉപ്പ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean