മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യോഗക്ഷേമം Edit
    ശരീരസൗഖ്യം.
    comfort of the body.
Base: Sanskrit


യോഗക്ഷേമം Edit
    കിട്ടാത്ത വസ്തു കിട്ടുകയും കിട്ടിയ വസ്തു കളഞ്ഞുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യല്‍.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ score, aneuryism, ഇന്‍െറ, ചെന്താര്‍ബാണാരി, ആച്ച്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean