മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യേന Edit
    എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ
    wherefore, how


Entries from Datuk Database

യേന(ക്രിയ):: എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ
യേന(സാമാന്യ നാമം):: (യച്ഛബ്ദം ചതുര്‍ഥി ഏ.വ.) ആരാല്‍, ഏതിനാല്‍, എന്തിനാല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coop, palaeo, spring tide, അഭ്യേഷണം, ആദിനവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean