മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യുഷ്മദീയ Edit
    നിങ്ങളുടേതായ
    yours


Entries from Datuk Database

യുഷ്മദീയ(സാമാന്യ നാമം):: നിന്നെ സംബന്ധിച്ച, നിങ്ങളുടേതായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chalice, മിഞ്ചിക്കുക, ആഖനികം, പൊതുവേ, കായാപുരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean