മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യുദ്ധവീരന്‍ Edit
    സമരവീരന്‍, വീരനായ യോദ്ധാവ്
    war hero


യുദ്ധവീരന്‍
    warrior


Entries from Datuk Database

യുദ്ധവീരന്‍(നാമം):: വീരനായ യോദ്ധാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ are, thimble, അര്‍ത്ഥദണ്ഡം, ഇടയ്ക്ക, മലര്‍ക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean