മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യുഗ്മനം Edit
    ഇരട്ടിക്കല്‍, ഇരട്ടിയാക്കല്‍
    doubling


Entries from Datuk Database

യുഗ്മനം(നാമം):: യുഗ്മമാകല്‍, ഇരട്ടയാകല്‍
യുഗ്മനം(നാമം):: ഇരട്ടയാക്കല്‍
യുഗ്മനം(നാമം):: ഇരട്ടിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ centesimal, limbus, അറുചിരടി, തീറ്റ, ഹേരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean