മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യാനം Edit
നാമം
    യാത്ര, സഞ്ചാരം
    journey, travel


യാനം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ആന, തേര്, കപ്പല്‍ മുതലായ ഏതെങ്കിലും വാഹനം.
    Vehicle.
Base: Sanskrit


യാനം Edit
നാമം
    നടപ്പ്, പോക്ക്. ഉദാഹരണം- യാനപാത്രം എന്നാല്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രം.


Entries from Datuk Database

യാനം(നാമം):: യാത്ര, സഞ്ചാരം
യാനം(നാമം):: ആന, തേര്, കപ്പല്‍ മുതലായ ഏതെങ്കിലും വാഹനം
യാനം(നാമം):: വഴി, മാര്‍ഗം
യാനം(നാമം):: സൈനികോപായങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ശത്രുവിന്‍റെ പിന്നാലെചെന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള പുറപ്പാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enlace, ആശുശുക്ഷണി, ഇഞ്ചിതൈര്, കലാധരന്‍, കൈരാളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean