മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യാഥാതഥ്യം Edit
    സത്യം, വാസ്തവികത
    truth, reality


യാഥാതഥ്യം
    reality
(പര്യായം) സത്യം


Entries from Datuk Database

യാഥാതഥ്യം(നാമം):: വാസ്തവം, വാസ്തവത്തിലുള്ളത്
യാഥാതഥ്യം(നാമം):: ഔചിത്യം
യാഥാതഥ്യം(നാമം):: യഥാതഥമായരീതി, ഉള്ളതുപോലെ പറയുകയോ ചിത്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ miscarriage, beta rays, അടച്ചുതുറ, അനുപാലു, ആരായ്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean