മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യാത്ര Edit
നാമം
    ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകല്‍, സഞ്ചാരം.
    Traveling.
(പര്യായം) ഗമനം, പോക്ക്, പുറപ്പാട്


യാത്ര Edit
നാമം
    ഘോഷയാത്ര, തീര്‍ഥയാത്ര


യാത്ര Edit
നാമം
    സഞ്ചാരമാര്‍ഗം


യാത്ര
    aviation


Entries from Datuk Database

യാത്ര(നാമം):: പോകല്‍, ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറിപ്പോകല്‍, സഞ്ചാരം
യാത്ര(നാമം):: പുറപ്പെടല്‍, പുറപ്പാട്
യാത്ര(നാമം):: ദേശാടനം, തീര്‍ഥയാത്ര
യാത്ര(നാമം):: ഘോഷയാത്ര
യാത്ര(നാമം):: സൈന്യങ്ങളുടെ സംഘടിതമായ നീക്കം
യാത്ര(നാമം):: അന്വേഷണാര്‍ഥമുള്ള സഞ്ചാരം
യാത്ര(നാമം):: കാലക്ഷേപം
യാത്ര(നാമം):: സഞ്ചാരമാര്‍ഗം
യാത്ര(നാമം):: ഉത്സവാഘോഷം
യാത്ര(നാമം):: ബംഗാളിലെ ഒരു നാടോടിക്കലാരൂപം, ജാത്ര
യാത്ര(നാമം):: കേരളത്തിലെ ഒരു കലാരൂപം, യാത്രക്കളി
യാത്ര(നാമം):: ദേശാചാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overreach, അരുക്ഷ, ആകുഞ്ചം, പ്രോച്ഛ്റിത, ബിംബലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean