മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യമളം Edit
    ഒരു തരം ഇക്കിള്‍, ജോഡി
    a kind of hiccough, pair


Entries from Datuk Database

യമളം(നാമം):: ഒരുതരം ഇക്കിള്‍
യമളം(നാമം):: ജോഡി
യമളം(നാമം):: ദമ്പതിമാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adjudicate, ദുശ്ച്യവനന്‍, ഭാരയം, twill, കാഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean