മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യമ Edit
    ഇണചേര്‍ന്ന, ഇരട്ടപിറന്ന
    paired, born as twins


Entries from Datuk Database

യമ(വിശേഷണം):: ഇരട്ടയായ
യമ(വിശേഷണം):: ഇരട്ടപിറന്ന
യമ(വിശേഷണം):: ഇണചേര്‍ന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mnemonic, scaffolding, അവഗൃഹ്യ, അതിജാത, ആരോഹണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean