മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യദൃച്ഛയാ Edit
    യാദൃച്ഛികമായി
    accidentally


Entries from Datuk Database

യദൃച്ഛയാ(അവ്യയം):: വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ, അവിചാരിതമായി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ moth, chiropodist, അച്ചാരകല്ല്യാണം, അഗ്നിഭവം, ഇത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean