മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യഥേച്ഛം Edit
അവ്യയം
    ആഗ്രഹമനുസരിച്ച്
    as one wishes


Entries from Datuk Database

യഥേച്ഛം(അവ്യയം):: ആഗ്രഹമനുസരിച്ച്, ആഗ്രഹപ്രകാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചക്ഷുര്‍ഗ്രഹണം, അരണ്ടം, ആമുഷ്മിക, ഉദധിഹരണം, പുത്രസമ്പത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean