മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യതിനി Edit
    വിധവ
    widow


Entries from Datuk Database

യതിനി(നാമം):: വിധവ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ discourse, മിരുതം, കടുക്, കൊണ്ടല്‍വേണി, ഈശ്വരകല്പിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean