മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യത Edit
    സംയമനം ചെയ്യപ്പെട്ട
    controlled


Entries from Datuk Database

യത്(അവ്യയം):: യാതൊന്ന്, യാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ട്
യത(വിശേഷണം):: സംയമനം ചെയ്യപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trustworthy, അര്‍ത്ഥഘ്ന, അപ്രമത്ത, അക്ഷമാത്രം, ആഖുപുത്രന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean