മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യക്ഷ്മം Edit
    ക്ഷയം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഒരു രോഗം
    tuberculosis


Entries from Datuk Database

യക്ഷ്മം(നാമം):: യക്ഷ്മാവ്, ഒരു രോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deport, incorrigible, mesalliance, rheum, അണ്ടര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean