മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യക്ഷം Edit
    ദേവേന്ദ്രന്റെ ഒരു കൊട്ടാരം
    a palace of Indra


Entries from Datuk Database

യക്ഷം(നാമം):: ഇന്ദ്രന്‍റെ കൊട്ടാരം
യക്ഷം(നാമം):: നായ്
യക്ഷം(നാമം):: യാഗം
യക്ഷം(നാമം):: പൂജ
യക്ഷം(നാമം):: പിശാച്
യക്ഷം(നാമം):: മന്ത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antlion, octangular, take against, tittle tattle, അമറൊത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean