മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗഷ്ട Edit
    മുഷ്ടിയുദ്ധം
    boxing


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maw, mow, ആലുകം, ഇളമിക്ക്, വിഷ്ഫാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean