മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗലിമണ്ഡലം Edit
    ശിരോലങ്കാരം
    ornament for the head


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ earnest, sonic, അവരള്‍, അഗിരന്‍, രൂഢ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean