മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗലി Edit
    ശിരസ്സ്, കിരീടം
    head, crown


Entries from Datuk Database

മൗലി(നാമം):: ശിരസ്സ്
മൗലി(നാമം):: കിരീടം
മൗലി(നാമം):: കെട്ടിയ തലമുടി
മൗലി(നാമം):: ഭൂമി
മൗലി(നാമം):: അശോകം
മൗലി(നാമം):: മദ്യം
മൗലി(നാമം):: ശ്രഷ്ഠമായ വസ്തു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അച്യാവി, ബില്ഹണന്‍, കരിപ്പുകട്ടി, എമ്പിരാട്ടി, satin


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean