മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗനേയര്‍ Edit
    കശ്യപന്റെ പുത്രന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ഗന്ധര്‍വന്മാര്‍
    a group of Gandharvas, who are the sons of Kasyapa


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭയദ്രുത, ഭഗദത്തന്‍, വരാകം, വധ, മന്ദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean