മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗഢ്യം Edit
നാമം
    മൂഢത.
    Stupidity.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

മൗഢ്യം(നാമം):: മൂഢത
മൗഢ്യം(നാമം):: (ജ്യോ.) മറ്റുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോഴുള്ള ശക്തിക്കുറവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ extradition, pas, അഴകച്ച്, അങ്ങില്ലാപ്പൊങ്ങ്, അനുപധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean