മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗഞ്ജീബന്ധം Edit
    ഉപനയനം
    investiture with the brahminical sacred thread


Entries from Datuk Database

മൗഞ്ജീബന്ധം(നാമം):: ഉപനയനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dud, germ, legion, ചെരുക്കളം, യോധനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean