മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മോട്ടം Edit
    അഹങ്കാരം
    haughtiness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവസ്ഥ്യം, ആനുകം, ചെപ്പേട്, വ്യാഘാതം, വികോശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean