മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മോടുക Edit
    മണപ്പിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഒന്നോടെ, വ്യംഗ, വിശപ്പ്, വള്ളം, മൗലവി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean