മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മോചിത Edit
    മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട
    freed


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചതുര്‍വ്യുഹം, മനഃസാന്നിദ്ധ്യം, രത്നകംബളം, ക്ഷാമം, ഈളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean