മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മോങ്ങ് Edit
    ഒരു ധാതുരൂപം
    a root


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chiropodist, അല്പജ്ഞ, ബഹുമന്തവ്യ, ഷാ, വാരങ്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean