മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൈത്രന്‍ Edit
    ശുദ്ധബ്രാഹ്മണന്‍
    a high caste brahmin


Entries from Datuk Database

മൈത്രന്‍(നാമം):: ശുദ്ധബ്രാഹ്മണന്‍ (പരമാര്‍ഥ ബ്രാഹ്മണന്‍)
മൈത്രന്‍(നാമം):: സ്നേഹിതന്‍
മൈത്രന്‍(നാമം):: കരുണയുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ divagate, acetylene, അക്കപ്പിഴ, ബ്ഹ്മനിഷഠന്‍, മലിപുകള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean