മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൈത്തുക Edit
    അദ്ധ്വാനിക്കുക
    toil hard


Entries from Datuk Database

മൈത്തുക(ക്രിയ):: അധ്വാനിക്കുക, ചെയ്യുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവാമ, പരിസരണം, ത്വക്പലിതം, ഭഗവദ്ഗീത, riyal


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean