മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേല്‍ക്കട്ടി Edit
    മേക്കട്ടി
    canopy


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ menthol, മണികുഴല്‍, അപുനര്‍ഭവ, ഇതിമാത്രം, ഓങ്കാരസ്വരൂപന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean