മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേലും Edit
    ഭാവിയിലും, ഇതിനുശേഷവും
    in future also, further more


Entries from Datuk Database

മേലും(അവ്യയം):: വിശേഷിച്ചും
മേലും(അവ്യയം):: കൂടാതെയും
മേലും(അവ്യയം):: വരുംകാലത്തും
മേലും(അവ്യയം):: ഇതിനുശേഷവും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവണം, അംബുപം, വിമലീകരിക്കുക, മരത്തവള, അഞ്ചാംപത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean