മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേലാല്‍ Edit
    വരും കാലത്തില്‍
    in future


മേലാല്‍ Edit
    ഇനി മേലാല്‍
    hence forth


മേലാല്‍
    hereafter


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abeyance, ഭോഗവസ്തു, മുറുക്കാന്‍, അതീവ, പിന്നോട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean