മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേധാവാന്‍ Edit
    ബുദ്ധിമാന്‍
    intelligent man


Entries from Datuk Database

മേധാവാന്‍(നാമം):: ധാരണാശക്തിയുള്ളവന്‍, ബുദ്ധിയുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ numb, മകി, അത്യനര്‍ത്ഥം, അംശപത്രം, പാശ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean